Uudised ja artiklid

Mida mõõdame, seda saame juhtida: fookus kooliperede vaimsele heaolule

16.02.2024

Autor: Triin Noorkõiv, Clanbeati partner

Viimased aastad on vaimse tervise ja heaolu teemade vaates olnud murrangulised. Oleme ühiskonnas avatumad neist rääkima ning sellega koos on saanud hakata kasvama ka meie teadmised ja oskused, et iseend ja teisi paremini märgata, mõista ja toetada. Kõik see kehtib ka koolikeskkondade kohta.

Vaimse tervise ja heaolu väljakutseid on meil mitmesuguseid. Muuhulgas teame ka seda, et meil on piiratud ressursid nendega tegelemiseks. Seetõttu on eriti oluline, et saaksime teha toetavate tegevuste osas parimaid võimalikke otsuseid ja valikuid. Sisendina vajame selle jaoks infot: saame juhtida vaid seda, mille kohta meil on andmed ehk et mida mõõdame.

Kutse õpilaste ja õpetajate heaolu kaardistamiseks koolides

Mis oleks, kui kõik meie noored saaksid koolist kaasa süsteemse praktika enda heaoluseisundile mõelda ning hoiaku, teadmised ja oskused enda heaolu toetamiseks? Suur osa vaimse tervise häireid saab alguse lapse- ja noorukieas. Samuti on kõige tõhusam just nooruses luua alus teadlikkusele ja harjumustele, mis toetavad oma võimete realiseerimist, pingetega toimetulekut ja tulemusrikast panustamist kogu elu jooksul. Iga inimese enda jaoks ja ühiskonnale tervikuna on väga keeruline ja kulukas lasta probleemidel kasvada professionaalset sekkumist nõudvale tasemele. Nii peaksime seadma eesmärgiks ennetada ja lahendada vaimse tervise muresid võimalikult varakult.

Meie laste ja noorte jaoks loovad koolides arengukeskkonna täiskasvanud: koolijuhid, õpetajad ja teised töötajad. Soodsa keskkonna saavad luua täiskasvanud, kellel on ka endal vaimse tervise ja heaoluga hästi – kellel on olemas oskused enda seisundit tähele panna, analüüsida ja vajadusel kohandusi teha, iseend toetada ja, kuidas tarvis, teiste abi leida.

Clanbeati kooliperede vaimse heaolu kaardistamise ja toetamise algatus põhineb eeltoodud teadmistel ning pakub lahendust nii õpilaste kui koolide töötajate vaimse heaolu kaardistamiseks ja toetamiseks. Lähenemine töötati välja koostöös ekspertidega Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist, Tervise arengu Instituudist, Peaasi.ee ja Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni (VATEK) juurest. Olulise lähtekohana peeti silmas just spetsiifiliselt koolide olustikku ja võimalusi – et selle protsessi rakendamine oleks võimalikult vähe aega ja pingutust nõudev ning et koolidel oleks olemas kõik vajalikud ressursid, et kaardistamise protsessi läbi viia.

Pilootprojektide käigus on nii õpilased kui kooli töötajad andnud tagasisidet, et hea sagedus enda heaolu kaardistamiseks on kord kuus. Vastavalt kaardistuste tulemustele saavad õpilased ja kooli töötajad kohe kaardistuse järel tagasiside ja soovitused, mida enda toetamiseks ette võtta. Kooli jaoks tekivad reaalajas süsteemselt igakuised andmed ja aegread selle kohta, milline on heaolu seisund ja trendid erinevate klasside ja gruppide lõikes. See info võimaldab koolide juhtidel, tugimeeskonnal ja õpetajatel paremini toimuvat mõista, planeerida tegevusi ja ka nende mõju mõõta ehk võimalikuks saab nii õpilaste kui töötajate heaolu andmetepõhine juhtimine.

Kuidas meie kooliperedel täna läheb?

Üle-Eestiliselt 2023. aasta andmeid vaadates saame välja tuua mõningaid üldisi tähelepanekuid ja trende, mille mõistmisest saab olla laiemalt kasu. Järgnevalt mõned näited.

 Kuude lõikes on heaolu seisundi kaardistuse tulemused erinevad. See teadmine võimaldab toetada ka teadlikumat riiklike rahuloluküsitluste tõlgendamist. Eelmisel aastal oli vaimse heaolu mõttes kõige keerulisem kuu

  • põhikooli õpilaste jaoks detsember, v.a 5. ja 9. klassi tüdrukud ja 6. klassi poisid – nende hulgas oli kõrgeim osakaal madala heaoluga õpilasi oktoobris;
  • gümnaasiumiõpilastest tüdrukute jaoks oktoober ja poiste jaoks detsember, v.a 11. klassi õpilaste jaoks, kelle seas oli madala heaoluga õpilasi enim septembris (poisid) ja veebruaris (tüdrukud).

 Paljude õpetajate ja koolijuhtide jaoks on olnud eriti üllatav (ega osanud seda aimata ka need, kes noortega sagedasti ja lähedaselt kokku puutuvad), kui palju on tüdrukuid, kes kogevad madalat vaimset heaolu. Näiteks oktoobris oli madala heaoluga lausa 73% 9. klassi tüdrukutest ja 78% 12. klassi tüdrukutest ning detsembris 67% 8. klassi tüdrukutest.

Poisid hindavad enda vaimset heaolu üldise mustri järgi kõrgemal tasemel olevaks kui tüdrukud. Soopõhise erisuse põhjustest, riskidest ja võimalustest on meil põhjust lähemalt mõelda.

Tähelepanu vajab ka asjaolu, et lausa igal kümnendal 5.-9. klassi noortel ei ole ühtegi inimest, kellega neile tähtsatel teemadel rääkida. Ja veel: ligi kolmandik 7.-9. klassi noortest ütleb, et enda heaolu toetamisel ei vaja nad kellegi teise abi. Siit tõstatub suur küsimus noorte vaimse tervise ja heaolu teemaga seotud hoiakute, teadmiste ja oskuste kohta.

Kooli töötajate jaoks on olnud keerulisimateks kuudeks november ja detsember. Seejuures  aineõpetajatele olid keerulisimad detsember ja veebruar, aineõpetajatele-klassijuhatajatele – oktoober, november ja veebruar. Klassiõpetajate puhul tuleb aasta teises pooles selgelt esile vene õppekeelega koolide klassiõpetajate vaimse heaolu langus.

Eelneva juures on oluline märkida, et on ka üldmustritest erinevaid klasse ja koole. See on ühtlasi ka lootust andev asjaolu: tähendab, et me ei pea olemasoleva seisuga leppima, saab olla ka teistmoodi.

Mida teha vaimse heaolu toetamiseks?

Kutsume koole ja poliitikakujundajaid mõtlema, kuidas muuta õppe- ja töökorraldust ning üldist struktuuri, et tagada laugemad üleminekud, väiksem pinge ja koormuste võrdsem jaotus aasta jooksul nii õpilaste kui õpetajate heaolu ja arengu paremaks toetamiseks.

Igas haridusasutuses võiks vähemalt 10% töötajatest olla läbinud vaimse tervise esmaabi koolituse. Lähem info: www.peaasi.ee/vaimse-tervise-esmaabi. Koolitus on avatud kõigile huvilistele.

Veel saab igaüks ise jälgida ja toetada enda vaimse tervise vitamiinivaru: www.peaasi.ee/vaimse-tervise-vitamiinid. Vitamiine saab fookusesse võtta ka grupi- ja organisatsiooni tasandil.

Rakendada oma koolis tõenduspõhiseid ennetustegevusi. Lähem ülevaade: www.tai.ee/et/tervis-ja-heaolu/ennetuse-teadusnoukogu

Julgustame koole liituma Clanbeati õpilaste ja õpetajate heaolu süsteemse kaardistamise algatusega, et kaardistada süsteemselt olukorda, planeerida ja suunata täpsemalt tegevusi ja mõõta nende mõju.

Lähem info: Triin Noorkõiv (520 6603, triin@clanbeat.com), pakkumine koolidele: www.bit.ly/cb-heaolu.

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic