Uudised ja artiklid

Lapsel on samuti õigus oma isikuandmete üle otsustada sotsiaalmeedias

01.11.2019


Teovõimeliseks saab inimene siis, kui ta suudab oma tegudest aru saada ja neid juhtida. Kuigi seadus annab täieliku teovõimelisuse 18-aastastele, on võimalik piiratud teovõimet kohtu kaudu laiendada alates inimese 15. eluaastast. Samuti näeb õigus ette, et 13-aastastel on võimalik saada ilma vanema nõusolekuta kõiki infoühiskonnateenuseid, mille ühe näitena võib tuua sotsiaalmeedia konto avamise õiguse.

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori Pille Lehise sõnul annab seadus inimesele kindlast vanusest küll täieliku teovõimelisuse, aga see piir, kust algab kellegi küpsus mõistmaks oma tegusid ja tagajärgi on üsna erinev. Eelduslikult võiks arvata, et mida vanem laps, seda rohkem ta oma tegude sisu ja nende tagajärgi mõistab. Kas ja kui kaugele tegelikult, on iseküsimus ja sõltub lapsest, kuid oma last tundev vanem oskab seda ilmselt kõige paremini hinnata. Seadus annab tehingu õigustühisuse alamvanuse – kuni seitsmeaastase lapse tehingut loetakse õigustühiseks.

„Kui õigusruum ei näe alaealisele ette kindlat otsustusõigust, siis vanem saab oma lapse eest tegutsemisel siiski tema huvide ja privaatsusega arvestada. Sotsiaalmeedias postitusi tehes on mõistlik lapsega arvestada juba isegi enne tema 7- aastaseks saamist. Õigusvõime tekib inimesel sünniga – seega ka õigus privaatsusele kui ühele põhiõigusele,“ kõneles Lehis.

Iga pildi postitamise eel tuleks täiskasvanul mõelda, mida tunneks ta ise, kui temalt endalt ei küsita nõusolekut pildi avalikustamiseks ning seda eriti juhul, kus vaatamata humoorikale olukorrale, võib pilt endale pigem piinlikkust või ebamugavust valmistada.
Digiühiskonnas tuleb olla kõigi ja kõigega veel rohkem arvestavam, kui füüsilises maailmas, sest internet ei taha niisama lihtsalt unustada.

Klassipildile?

Lapse õigusi ja huve, tuleks aga silmas pidada ka vastupidises olukorras – siis kui laps just soovib pildile jääda. Olukord, kus vanem tahab avaldada õunapuu oksa külge kleiti pidi rippuma jäänud lapse pildi oma sotsiaalmeedia kontol, kuid järgmisel korral näiteks keelab lapsel minna klassipildile, ei ole omavahel kooskõlas ja käitumiselt lapse huve arvestav.

Enne kui keelata, peaks vanem mõtlema, mida toob lapsele kaasa klassipildile minemise takistamine. Lapse eest koolile nõusoleku mitteandmine ilma lapsega eelnevalt arutamata ning tema soove ja huve arvestamata, ei pruugi lapse suhtes olla parim lahendus. Kui aga tõepoolest on selliseks keeluks kaalukas huvi, tuleks lapsele olukorda selgitada ja põhjendada. Parim lahendus on otsusele jõuda üheskoos kaaludes poolt ja vastu argumente.  

Kui õigus annab vanemale vastutuse otsustada oma lapse eest, tähendab see, et iga vanem peaks püüdma seda hinnata ja otsustada erinevates olukordades lapse vaatevinklist lähtudes. Vanemal tuleb mõista, millises seisus on tema lapse arusaamise ja otsustusvõime ning vastavalt sellele toimida, et kaitstud oleks lapse privaatsus, huvid ja tahe.

Seaduse järgi on aga vanemal õigus anda lapse eest nõusolek tema isikuandmete avaldamiseks kuni tema 18-aastaseks saamiseni, kui kohus ei otsustanud teisiti.

Allikas: Andmekaitse Inspektsioon

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic