Uudised

Digipädevuse veebist leiab digiõpilood

14.04.2021

Haridus- ja Noorteameti digipädevuse veebist leiab digiõpilood, mis on abiks õpetajatele õppijate digipädevuse arendamiseks. Digiõpilood on Digivõtme koolitusprogrammi raames (2019-2021) valminud õpistsenaariumid õpetajale õppijate ainealaste teadmiste toetamiseks digitehnoloogia abil.

Õpilugude aluseks on õppija digipädevusmudeli rakendusvaldkonnad:
– info- ja andmekirjaoskus,
– suhtlus ja koostöö digikeskkonnas,
– digisisu loomine,
– digiturvalisus
– probleemilahendus.

Õpilood on koostatud erinevatele kooliastmetele. Õpilugude autoriteks on Digivõtme arendajad-koolitajad ning koolitustel osalejad.

Teemad: Eesti keel ja kirjandus, võõrkeeled, matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, tehnoloogia, kehaline kasvatus, lasteaia- ja klassiõpetajatele, lõimitud.

Digiõpilood leiab SIIT.

Partnerid