Uudised ja artiklid

Uuring “Digivõimalused inimõiguste kaitseks”

29.03.2022


Uuringu “Digivõimalused inimõiguste kaitseks” eesmärk oli anda sisend Eesti inimõigusdiplomaatia tegevuskava rakendamiseks lähtuvalt Eesti tugevustest ja globaalsetest arengutest. Uuring toetab tegevuskava rakendamist pakkudes detailset analüüsi digitehnoloogiate võimalustest ja ohtudest inimõiguste edendamisel ja kaitsmisel. Inimõigusdiplomaatia tegevuskava rakendamise laiem eesmärk on toetada Eesti riigi strateegilisi rahvusvahelisi huve, mistõttu on oluline inimõigusdiplomaatia elluviimisel arvestada Eestiga sarnaseid väärtusi jagavate riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonide parimat kogemust
ning minimeerida teiste riikide praktikas ilmnenud kitsaskohtade kordamist.

Uuringu raport annab inimõigusdiplomaatia tegevuskava rakendamiseks taustainformatsiooni olulisemate tegevuste, arengusuundade, poliitikate, ning seonduvate teoreetiliste diskussioonide kohta seitsmes erinevas valdkonnas:
a) naiste õiguste kaitsmine ja edendamine küberruumis,
b) laste õigused digikeskkonnas,
c) õigus privaatsusele ja isikuandmete kaitsele,
d) internetivabaduse ja meediavabaduse vastastikune mõju,
e) uute tehnoloogiate mõju inimõigustele,
f) rahvusvaheline e-demokraatia,
g) ligipääs internetile.

Uuring kaardistas, millised rahvusvahelised organisatsioonid ja riigid on eestvedajateks eelmainitud seitsmes valdkonnas. Selle põhjal koostati soovitused, millistes organisatsioonides või kontekstides tasuks Eesti inimõigusdiplomaatiat rakendada (sõltuvalt valdkonnast).
Lisaks koostas uurimismeeskond soovitused selle kohta, milliseid põhimõttelisi aspekte peaks antud valdkonna
tegevustes rõhutama ning milliseid praktilisi initsiatiive võiks kaaluda.

Uuring “Digivõimalused inimõiguste kaitseks

Partnerid

  • logo-0
  • logo-1
  • logo-2
  • logo-3
  • logo-4
  • logo-5
  • logo-6
  • logo-7
Easysoftonic