Uudised ja artiklid

Uuring “Tuleviku tegija teekond: kas homsed oskused tulevad koolist, huviringist või YouTube’ist?”

26.06.2023

Startup Estonia tellimusel viisid Rakendusliku Antropoloogia Keskus ja Eesti Uuringukeskus läbi laiaulatusliku uuringu “Tuleviku tegija teekond: kas homsed oskused tulevad koolist, huviringist või YouTube’ist?” eesmärgiga aru saada, mis mõjutab noori süvendatult MATIK (matemaatika, teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja kunstid) valdkondadest huvituma ja osalema ettevõtlikkust arendavates tegevustes, ning millist rolli mängivad huvi arengus formaalharidus, huviharidus ja iseõppimine.

Uuringu raames viidi läbi intervjuud 13–19-aastaste õpilaste, õpetajate, lapsevanemate ja valdkonna asjatundjatega. Lisaks vastas veebiküsitlusele 600 13–19-aastast õpilast üle Eesti.

Millised tegurid mõjutavad noorte huvi arengut:

 • Tugi ümbritsevatelt inimestelt ja sotsiaalselt keskkonnalt loob eeldused noore huvi arenguks.
 • Formaalhariduses saavad õpetajad noorte huvi arengut soodustada, kui nad kasutavad rohkem elulisi ja praktilisi õppemeetodeid.
 • Huviharidus pakub noortele formaalhariduse kõrval vabamat keskkonda, praktilisemat õpet ja mitmekesisemaid õppemeetodeid.
 • Noored vajavad huvi arenguks eduelamusi, mida võib pakkuda näiteks võistlustel osalemine. Samas ei sobi võistlemine kõigile ning eduelamusi võib saada ka teistel viisidel.
 • Iseseisev huvitegevus levib üha enam, noored hindavad selle juures vabadust ja paindlikkust. Samas vajaksid noored iseõppimisel rohkem tuge.

Uuringu peamised tulemused:

 • Üle poole noortest peavad MATIK valdkonda huvitavaks ning üha rohkem noori jõuab valdkonnaga tegelemise ja ettevõtlikkust arendavate tegevuste juurde, näiteks robootikaringide, programmeerimishuvi või õpilasfirmade kaudu.
 • MATIK valdkonnaga süvendatult mitte tegelemise taga ei ole valdavalt mitte huvi puudumine, vaid esmajoones ajapuudus, samuti leiavad noored, et iseseisvalt on igav või keeruline valdkonnaga tegeleda või nad ei pea end piisavalt võimekaks.
 • Noorte enesetaju ja enda võimekuse tunnetamist mõjutavad tugevalt neid ümbritsevate inimeste, eriti lapsevanemate seas levinud uskumused ja stereotüübid MATIK valdkonna kohta, näiteks et MATIK valdkond on keeruline ja ei sobi kõigile, ning et see on „kuiv“ ja mitte loominguline. Seetõttu on lisaks noortele oluline suunata tähelepanu täiskasvanutele, et stereotüüpe kummutada.
 • Noored leiavad, et tüdrukutel ja poistel on võrdne potentsiaal olla MATIK valdkonnas edukas. Sellegipoolest tunneb loodus- ja reaalteaduste, tehnoloogia ja insenerinduse vastu endiselt huvi oluliselt rohkem poisse kui tüdrukuid. Seetõttu tuleks jätkuvalt suunata eraldi tähelepanu tüdrukute julgustamisele MATIK valdkonnaga tegelemiseks.
 • Huvi mingi valdkonna vastu kaob tihti 6.–7. klassis. Huvi jätkumise jaoks on noorel vaja jõukohaseid väljakutseid ja eduelamusi, samuti toetab huvi arengut
  ellega tegelemine koos sõpradega, toetav sotsiaalne keskkond ning järjepidevalt hea õpetaja või juhendaja olemasolu.

Loe täpsemalt uuringu tulemustest ja võimalikest lahendustest:

Partnerid

 • logo-0
 • logo-1
 • logo-2
 • logo-3
 • logo-4
 • logo-5
 • logo-6
 • logo-7
Easysoftonic