Projektist

Nõuandev kogu

Projekti juures tegutseb Nõuandev kogu, mille liikmed panustavad oma teadmiste ja kogemustega projekti eesmärkide edukasse saavutamisse. Nõuandva kogu töös osalevad esindajad alljärgnevatest asutustest ja organisatsioonidest:

 • Justiitsministeerium
 • Haridus- ja Teadusministeerium
 • Andmekaitse Inspektsioon
 • Siseministeerium
 • Sotsiaalministeerium
 • Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
 • Kaitseministeerium
 • Riigi Infosüsteemi Amet
 • Õiguskantsleri Kantselei
 • Politsei- ja Piirivalveamet
 • Telia Eesti AS
 • Tartu Ülikool
 • Tallinna Tehnikaülikool
 • Eesti Lastevanemate Liit
 • Eesti Koolipsühholoogide Ühing
 • Eesti Informaatikaõpetajate Selts
 • Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
 • Sotsiaalkindlustusamet
 • Haridus- ja Noorteamet
 • Lastekaitse Liit
 • projekti noortepaneeli esindaja

Projekt on panustanud siseriikliku koostöö arengusse kaasates projekti nõuandvasse kogusse eri sektorite asutuste ja organisatsioonide esindajaid , et seega ühtlasi tagada ka projekti kvaliteetne elluviimine. Nõuandva kogu liikmed on aktiivselt panustanud ka tegevuste elluviimisse, osaledes nii koolitajatena, koolitus- ja teavitusmaterjalide koostajatena kui ka ürituste organiseerijate ja läbiviijatena.

Aastatel 2011-2022 on toimunud 24 Nõuandva kogu kohtumist, kus on arutatud projekti tegevuste elluviimist ning temaatikasse puutuvaid küsimusi.

2023

11.mail toimus aasta esimene Nõuandva kogu koosolek veebiplatvormi Teams koosolekute saalis.

Projektimeeskonna poolt anti kokkuvõtlik ülevaade peamistest tegevustest perioodil detsember 2022 – aprill 2023. Seejärel toimus infovahetus, milliseid temaatilisi üritusi on osalevate organisatsioonide poolt läbi viidud viimase poolaasta jooksul ning, milliseid on kavandatud toimuma lähemal ajal.

Koosoleku teisel poolel toimusid arutelud:

 • milline oleks 2024. aasta Turvalise interneti päeva kampaania teemafookus; kuidas teha koostööd kavandatud ürituste elluviimisel;
 • toimus mõtete vahetus gruppides – millistele teemadele tuleks keskenduda ja milliste meetodite kaudu sihtgruppideni ja avalikkuseni jõuda projekti jätkuperioodil juuni 2024 – detsember 2025.

2022

11.novembril toimus aasta teine Nõuandva kogu koosolek veebikoosoleku platvormil Zoom. Koosoleku esimeses osas andsid Targalt internetis tiimiliikmed ülevaate peamistest läbiviidud tegevustest perioodil juuni – oktoober 2022. S

Seejärel tutvustas TalTechi ekspert Birgy Lorenz  Digiturvalise kooli programmi. Suvel loodi digiturvalisuse hindamise ideekava koolidele. See jäljendab DigiPeeglit, aga on turvalisuse osas sügavam. Digiturvalise kooli programm on vajalik üleminekus Eesti Inforturbe Standardi kasutusele võtuks koolides. Tänaseks on testimine läbi viidud 75 kooliga ning nõuandva kogu kohtumisel tutvustati selle tulemusi. Seejärel toimus infovahetus, milliseid tegevusi teevad/on teinud nõuandva kogu liikmed koolidele ja õppijatele digiturvalisusega seoses ning mida pole tehtud, aga võiks teha.

Seejärel toimus arutelu ja tagasisidestamine dokumendile „Targalt Internetis head tavad kooliperele ja teenusepakkujatele“. Jätkati nõuandva kogu eelmisel kohtumisel alustatut ning täiendati hea tava dokumenti. Gruppides arutati nii teenusepakkuja hea tava dokumenti kui ka kooli hea tava.

Kolmanda aruteluna toimus Turvalise interneti päeva 2023 kampaania teema ning tegevuste arutelu.

30.mail toimus Targalt internetis Nõuandva kogu koosolek Ülemiste Technopolise Öpiku Konverentsikeskuse ruumis Komeet. Koosoleku esimeses osas andsid Targalt internetis meeskonna liikmed ülevaate peamistest tegevustest ja tulemustest perioodil 01.jaanuar – 30. mai 2022. Seejärel arutati tegevuskava, mis on planeeritud perioodiks 01.06.2022 – 31.05.2024. Arutelu all oli olukord eri partnerite siseriikliku finantseerimise osas. Koosoleku teises osas toimus töörühmades arutelu  kahel teemal „Digiturvalisust oluliseks pidava kooli/õpetaja head tavad“ ning „Digitaalse haridusuuenduse pakkumise hea tava“. Arutelude kokkuvõtted vormistati ja esitati 7.06 toimunud „Digiturvaline kool“
töörühma seminarile.

2021
11. novembril toimus Targalt internetis nõuandva kogu sügisene töökoosolek Zoom-i keskkonnas. Töökohtumise peamised teemad olid: 2022.aasta turvalise interneti päeva kampaania korraldus -temaatika, tegevused, koostööpartnerid, tüdrukute ja naiste osalemine ja roll küberkaitses, ning kuidas innustada tüdrukute huvitumist ja osalemist temaatikas. Samuti toimusid arutelud koolidele digiprügi ja andmekaitse temaatikast infomaterjalide koostamise teemal, ning milliseid teavitusmaterjale koostada
lapsevanematele ja kuidas saavutada materjalide jõudmine nendeni.

15.juunil toimus nõuandva kogu veebikoosolek Zoom-i keskkonnas. Koosolekul anti projektimeeskonna poolt esmalt ülevaate projekti uue perioodi tegevusprogrammist ning tutvustati aasta esimesel poolel valminud mahukat õppematerjali  ​„Valede jaht“ https://noor.targaltinternetis.ee/valede-jaht/ .
Tallinna Tehnikaülikooli teadur B. Lorenz andis oma ettekandes lühiülevaate soolisest digilõhest, mille järel toimusid rühmaarutelud. Seejärel toimus arutelu teemal, millised probleemid ja väljakutsed on koolidel seoses ​andmete käitlemisel. Rühmarutelude kokkuvõtted on aluseks edasiste tegevuste, sh teavitustegevuste kavandamisel. Koosoleku lõpus jagasid osalejad infot kavandatud temaatilistest üritustest, esile kerkis ka vajadus pöörata tähelepanu vaen- ja vihakõnede temaatikale.

 

Partnerid

 • logo-0
 • logo-1
 • logo-2
 • logo-3
 • logo-4
 • logo-5
 • logo-6
 • logo-7
Easysoftonic