Projektist

Nõuandev kogu

Projekti juures tegutseb Nõuandev kogu, mille liikmed panustavad oma teadmiste ja kogemustega projekti eesmärkide edukasse saavutamisse. Nõuandva kogu töös osalevad esindajad alljärgnevatest asutustest ja organisatsioonidest:

 • Justiitsministeerium
 • Andmekaitse Inspektsioon
 • Siseministeerium
 • Sotsiaalministeerium
 • Majandus- ja kommunikatsioniministeerium
 • Kaitseministeerium
 • Riigi Infosüsteemi Amet
 • Õiguskantsleri Kantselei
 • Politsei- ja Piirivalveamet
 • Telia Eesti AS
 • Tartu Ülikool
 • Tallinna Tehnikaülikool
 • Eesti Lastevanemate Liit
 • Eesti Koolipsühholoogide Ühing
 • Eesti Informaatikaõpetajate Selts
 • Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
 • Sotsiaalkindlustusamet
 • Haridus- ja Noorteamet
 • Lastekaitse Liit
 • projekti noortepaneeli esindaja

Projekt on panustanud siseriikliku koostöö arengusse kaasates projekti nõuandvasse kogusse eri sektorite asutuste ja organisatsioonide esindajaid , et seega ühtlasi tagada ka projekti kvaliteetne elluviimine. Nõuandva kogu liikmed on aktiivselt panustanud ka tegevuste elluviimisse, osaledes nii koolitajatena, koolitus- ja teavitusmaterjalide koostajatena kui ka ürituste organiseerijate ja läbiviijatena.

Aastatel 2011-2022 on toimunud 24 Nõuandva kogu kohtumist, kus on arutatud projekti tegevuste elluviimist ning temaatikasse puutuvaid küsimusi.

2022
30.mail
toimus Targalt internetis Nõuandva kogu koosolek Ülemiste Technopolise Öpiku Konverentsikeskuse ruumis Komeet. Koosoleku esimeses osas andsid Targalt internetis meeskonna liikmed ülevaate peamistest tegevustest ja tulemustest perioodil 01.jaanuar – 30. mai 2022. Seejärel arutati tegevuskava, mis on planeeritud perioodiks 01.06.2022 – 31.05.2024. Arutelu all oli olukord eri partnerite siseriikliku finantseerimise osas. Koosoleku teises osas toimus töörühmades arutelu  kahel teemal „Digiturvalisust oluliseks pidava kooli/õpetaja head tavad“ ning „Digitaalse haridusuuenduse pakkumise hea tava“. Arutelude kokkuvõtted vormistati ja esitati 7.06 toimunud „Digiturvaline kool“
töörühma seminarile.

2021
11. novembril toimus Targalt internetis nõuandva kogu sügisene töökoosolek Zoom-i keskkonnas. Töökohtumise peamised teemad olid: 2022.aasta turvalise interneti päeva kampaania korraldus -temaatika, tegevused, koostööpartnerid, tüdrukute ja naiste osalemine ja roll küberkaitses, ning kuidas innustada tüdrukute huvitumist ja osalemist temaatikas. Samuti toimusid arutelud koolidele digiprügi ja andmekaitse temaatikast infomaterjalide koostamise teemal, ning milliseid teavitusmaterjale koostada
lapsevanematele ja kuidas saavutada materjalide jõudmine nendeni.

15.juunil toimus nõuandva kogu veebikoosolek Zoom-i keskkonnas. Koosolekul anti projektimeeskonna poolt esmalt ülevaate projekti uue perioodi tegevusprogrammist ning tutvustati aasta esimesel poolel valminud mahukat õppematerjali  ​„Valede jaht“ https://noor.targaltinternetis.ee/valede-jaht/ .
Tallinna Tehnikaülikooli teadur B. Lorenz andis oma ettekandes lühiülevaate soolisest digilõhest, mille järel toimusid rühmaarutelud. Seejärel toimus arutelu teemal, millised probleemid ja väljakutsed on koolidel seoses ​andmete käitlemisel. Rühmarutelude kokkuvõtted on aluseks edasiste tegevuste, sh teavitustegevuste kavandamisel. Koosoleku lõpus jagasid osalejad infot kavandatud temaatilistest üritustest, esile kerkis ka vajadus pöörata tähelepanu vaen- ja vihakõnede temaatikale.

 

Partnerid